Vleeskuikens header

Privacy verklaring De Hoop


De Hoop hecht aan een transparant privacy beleid dat voldoet aan de wettelijke regelingen zoals onder meer is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zodat voor iedereen duidelijk is welke gedragingen zijn toegestaan en welke niet en hoe De Hoop waarborgt dat zij de privacy bepalingen naleeft. In deze privacy verklaring informeren wij u waarom en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze beveiligen en welke rechten u heeft als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
De Hoop Mengvoeders B.V.
Hummeloseweg 85
7021 KN Zelhem
Tel: +31(0)314649222
Fax:+31(0)314649250
e-mail: info@dehoop-zelhem.nl
Kvknummer: 09053337
 
De Hoop Transport B.V.
Hummeloseweg 85
7021 KN Zelhem
Tel: +31(0)314649222
e-mail: info@dehoop-zelhem.nl
Kvknummer: 09076474
Hierna gezamenlijk te noemen: De Hoop,

Voor wie is deze privacy verklaring bedoeld?
- de klanten (tevens prospects), relaties en leveranciers van De Hoop;
- de medewerkers van De Hoop en sollicitanten;
- de bezoekers van ons bedrijf;
- de bezoekers van de website van De Hoop;
De Hoop verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze via deze website (bijvoorbeeld per e-mail), via uw De Hoop klantenportaal, via (klant)contact, via een bezoek aan ons bedrijf, of op andere wijze uw persoonsgegevens aan ons kenbaar maakt. 
 
Welke gegevens verwerken wij?
 Wij verwerken de volgende gegevens, afhankelijk van de doelgroep, grondslagen en doeleinden, zoals hierna beschreven:
- Gegevens van klanten (tevens prospects), relaties en leveranciers: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, bedrijfsnaam, adresgegevens, financiĆ«le gegevens waaronder bankrekeningnummer, bedrijfsresultaten, klant- en relatienummer, telefoonnummer en e-mailadres,  
- Gegevens van medewerkers en sollicitanten: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, adresgegevens, BSN, kopie ID,  Curriculum Vitae (CV), bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto; 
- Gegevens van bezoekers van ons bedrijf: daarvan verwerken bij onder meer de volgende gegevens:- voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres.
- Gegevens van bezoekers van de website:  daarvan verwerken bij onder meer de volgende gegevens:- voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres.

Welke grondslagen gebruikt De Hoop voor het verwerken van persoonsgegevens en voor welke doelen?
-  ter uitvoering van een overeenkomst; zoals de verwerking van persoonsgegevens op basis van een  arbeidsovereenkomst met onze medewerkers en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten, relaties en leveranciers, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze internetdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
-  op grond van een wettelijke verplichting; zoals de verwerking van administratieve gegevens voor uitbetaling van loon en verwerking van gegevens ten behoeve van de belastingdienst, verzoeken van overheid;
-  voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van De Hoop, zoals het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroting van ons klantenbestand en verbetering van onze dienstverlening, controle van het gebruik van bedrijfseigendommen, het verwerken van inloggegevens van klanten die gebruik maken van ons klantenportaal, mede voor controledoeleinden (ketenpartners), alsmede voor de beveiliging van de onderneming en van het systeem van netwerkbeveiliging, het beschermen van bedrijfsgegevens en het tegengaan van lekken daarvan, de begeleiding en individuele beoordeling van medewerkers, het uitvoeren van sollicitatieprocedures;
- toestemming: in het geval De Hoop bijzondere persoonsgegevens verwerkt zal zij, voor zover nodig, uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.
- verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van bestellingen van klanten, voor het uitvoeren van marketingacties, daaronder begrepen het informeren van klanten en relaties omtrent producten en diensten van De Hoop.
- De Hoop verstuurt 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief waarmee we geĆÆnteresseerden willen informeren over trends en ontwikkelingen, De Hoop nieuws, producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee u zich kunt afmelden.
- De Hoop houdt algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken.
De Hoop gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld.   

Welke persoonsgegevens deelt De Hoop met derden? 
De Hoop verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden, afhankelijk van de doelgroep, onder meer gedeeld met een arbodienst, accountant, belastingdienst, hosting providers en ketenpartners, zoals slachterijen. Deze derden, zogeheten verwerkers werken in opdracht van De Hoop. Met de organisaties waarmee De Hoop persoonsgegevens deelt heeft zij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens is vastgelegd, zoals voor De Hoop geldt. De Hoop blijft evenwel verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.
 
Hoe lang bewaart De Hoop uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de in deze verklaring genoemde doeleinden te vervullen. Uw gegevens worden in ieder geval verwijderd indien u om verwijdering verzoekt.
 
Hoe beveiligt De Hoop uw persoonsgegevens?
De Hoop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Verder treft De Hoop voorzieningen voor een goede beveiliging van haar systemen. De Hoop maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking door De Hoop van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Behalve het recht op inzage, heeft u tevens recht op verbetering, aanvulling, beperking, verwijdering (tenzij wij verplicht zijn deze te bewaren), afscherming en overdracht (dataportabiliteit) van uw persoonsgegevens. Verder kunt u een eenmaal aan De Hoop gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U dient er rekening mee te houden dat uw verzoek om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens, maar ook uw verzoek om intrekking van uw toestemming betekent dat u niet meer van onze diensten gebruik kunt maken.  
Indien u van uw bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons(bij voorkeur) bereiken per e-mail info@dehoop-zelhem.nl maar u kunt ons uiteraard ook per post bereiken: Postbus 40, 7020 AA  Zelhem. Wij zullen dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.
Mocht u alsnog een klacht hebben omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht indienen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen over of problemen hebben met deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: info@dehoop-zelhem.nl

Wijzigingen in ons privacy beleid
De Hoop kan haar privacy beleid en daarmee deze privacy verklaring aanpassen. De Hoop adviseert u om deze Privacyverklaring regelmatig te contoleren. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 25 mei 2018